ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Напрям підготовки: 6.040101 Хімія

 

Кваліфікація, що присвоюється
Вчитель хімії

Рівень кваліфікації
Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти напряму “Хімія” отримують необхідні знання з трьох циклів дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; математичної, природничо-наукової підготовки; професійної та практичної підготовки. Фахівці з хімії володіють необхідними знаннями в області хімічного циклу дисциплін, педагогіки та психології для роботи у різних типах навчальних закладів. В процесі навчання студенти окрім теоретичної проходять практичну підготовку під час різноманітних навчальних та педагогічних (пропедевтична і виробнича) практик, отримують досвід проведення наукового дослідження під час написання курсових та кваліфікаційних робіт.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 24 кр., математичної, природничо-наукової підготовки – 56 кр., професійної та практичної підготовки – 160 кр.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

– Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики хімічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів хімії.

– Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі загальної, аналітичної, фізичної, органічної хімії, високомолекулярних сполук і колоїдної хімії для дослідження хімічних процесів.

– Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів хімічних досліджень.

– Здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання хімічних методів.

– Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики (математичної статистики), для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання хімічних явищ і процесів.

– Здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й навички в галузі фундаментальних розділів хімії для дослідження хімічних явищ і процесів.

– Професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій.

– Професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій під викладання хімії.

– Послідовність вивчення навчального матеріалу; схему аналізу занять; прийоми роботи над доповіддю, рефератом, повідомленням; логічну основу і напрямок міркувань при використанні різних методів доведення; передовий педагогічний досвід.

– Найновіші дослідження з проблем дидактики і методики навчання та виховання з метою удосконалення роботи з учнями різних рівнів підготовки.

– Прийоми управління учнівським колективом на заняттях; засоби педагогічного впливу; прийоми самостійної та індивідуальної роботи.

– Використання програмних засобів для вирішення професійних задач.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

– Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у педагогічну діяльність.

– Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач з хімії.

– Використовувати методи, прийоми і засоби подання навчального матеріалу для забезпечення ефективного його засвоєння; здійснювати на заняттях виховну роботу; організовувати позакласну роботу з хімії; знаходити засоби впливу на учнів і приймати відповідні рішення; здійснювати між предметні зв’язки і забезпечувати виконання вимог до хімічної підготовки учнів.

– Відбирати, аналізувати, систематизувати і структурувати навчальний матеріал; вибирати і мотивовано застосовувати необхідні методи навчання; організовувати і керувати навчально-виховним процесом.

– Аналізувати власний досвід і досвід своїх колег; користуватися джерелами інформації з метою пошуку нових знань; спів ставляти свій досвід з педагогічною теорією; аналізувати уроки; використовувати різні методи доведення в процесі навчання.

3. Практичні навички з предметної області

– Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проведення лабораторних та практичних робіт.

– Навички роботи із лабораторним посудом та приладами.

– Основи методичної роботи зі спеціальності; виготовлення інформаційних та науково-методичних матеріалів.

– Уміння реалізації гуманістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці.

4. Загальні уміння та навички

– Здатність застосовувати знання на практиці.

– Обчислювальні навички.

– Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

– Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою.

– Навички взаємодії з іншими людьми, умінні роботи в групах.

– Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Професійні профілі випускників з прикладами
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: вчитель хімії; вчитель інформатики.

Доступ до подальшого навчання
Бакалавр за напрямом 6.040101 “Хімія” має можливість продовжити навчання навчання на другому циклі вищої освіти (рівень – спеціалістр) за спеціальністю 7.010103 Педагогіка та методика середньої освіти. “Хімія”. Спеціалізація “Інформатика”.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит та захищена бакалаврська кваліфікаційна робота.

Форма навчання
Денна

Директор програми
Совгіра Світлана Василівна – доктор педагогічних наук

Структурно логічна схема бакалаврату 6.040101 Хімія

Галузь знань 0401 Природничі науки
Опис окремих одиниць курсу: Напрям підготовки: 6.040101 Хімія
Спеціалізація: інформатика

Код модуляНазва дисциплін

ІУ_6_1.1.01_3 Історія України
ПМ_6_1.1.02_3 Українська мова ( за професійним спрямуванням)
ПІМ_6_1.1.03_5 Іноземна мова
ФС_6_1.1.04_3 Філософія
ФС_6_1.1.05_2 Історія української культури
ТМФВ_6_1.06_9 Фізична культура
УЛУ_6_1.1.07_1 Основи народознавства
ІІКТ_6_1.1.08_1 Інформаційна культура студента
ФС_6_1.1.09_1 Релігієзнавство
ЕТМ_6_1.1.10_1 Основи економічних теорій
ФС_6_1.1.11_1.5 Політологія
ФС_6_1.1.12_1 Етика і естетика
ІІКТ_6_1.13_1.5 Основи педагогічних вимірювань
ВМ_6_2.2.01_1.5 Вища математика
ФАМФ_6_2.2.02_4 Фізика
ХЕ_6_2.2.03_3 Будова речовини
ІІКТ_6_2.2.04_3 Інформатика і інформаційні технології
ХЕ_6_2.2.05_2 Основи екології
ХЕ_6_2.2.06_3 Фізико-хімічні методи дослідження
ХЕ_6_2.2.07_8 Біохімія
ХЕ_6_2.2.08_3 Високомолекулярні сполуки
ХЕ_6_2.2.09_9 Основи хімічної технології
ХЕ_6_2.2.10_1 Вступ до спеціальності
ВФВ_6_2.2.11_1.5 Основи медичних знань
ВТПТ_6_2.2.12_1.5 Основи педагогічної творчості
ВФВ_6_2.2.13_1.5 Валеологія
БМН_6_2.2.14_6 Основи біологічних знань
ХЕ_6_2.2.15_1.5 Хімічна номенклатура
ХЕ_6_2.2.16_1.5 Основи наукових досліджень
ВТПТ_6_2.17_1.5 Методика виховної роботи
БМН_6_3.1.01_1.5 Вікова фізіологія та шкільна гігієна
ХЕ_6_3.1.02_6 Загальна хімія
ХЕ_6_3.1.03_13 Неорганічна хімія
П_6_3.1.04._7.5 Психологія
ВТПТ_6_3.1.05_9 Педагогіка
ТТД_6_3.1.06_2 Безпека життєдіяльності та охорона праці
ХЕ_6_3.1.07_9 Аналітична хімія
ХЕ_6_3.1.08_13 Органічна хімія
ХЕ_6_3.1.09_10 Фізична і колоїдна хімія
ХЕ_6_3.1.10_7 Методика навчання хімії
ХЕ_6_3.1.11_3 Методика розв’язування задач
ІІКТ_6_3.1.12_2 Нові інформаційні технології та ТЗН
ВМ_6_3.1.13_8 Математичний аналіз
ВМ_6_3.1.14_6 Інформаційні-системи
ІІКТ_6_3.1.15_2.5 Шкільний-курс-інформатики
ВМ _6_3.1.16_2.5 Методика-навчання-інформатики
ІІКТ_6_3.1.17_8 Мови-програмування
ІІКТ_6_3.1.18_4 Архітектура-компютера-та-його-БПЗ
ВМ _6_3.1.19_2 Адміністрування-компютерних-мереж
ХЕ_6_3.1.20_4 Шкільний курс хімії
ХЕ_6_3.1.21_2 Комп’ютерні технології в хімії
ХЕ_6_3.1.22_2 Техніка хімічного експерименту
ХЕ_6_3.1.23._2 Позакласна робота з хімії
ХЕ_6_3.1.24._2 Історія хімія
ХЕ_6_3.1.25._1.5 Неорганічний синтез
ХЕ_6_3.1.26_1.5 Органічний синтез

 


Наверх