ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Кваліфікація, що присвоюється
Вчитель географії

Рівень кваліфікації
Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти напрямку «Географія», отримують необхідні знання та навики для освітньо-кваліфікаційного рівня «Вчитель географії». Фахівці з географії володіють необхідними знаннями в області фізичної, соціально-економічної географії та психології і педагогіки. В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у різних гуртках і проблемних групах, які вивчають географічні проблеми різних регіонів України. Лабораторні заняття проводяться із використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення, це у першу чергу використання ПЕОМ для поточного тестування і захисту лабораторних робіт. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні польові та камеральні роботи, знайомляться із особливостями географічного розвитку території України (Українські Карпати, узбережжя Чорного та Азовського морів і т.п.), набувають навички щодо навчання географії учнів в загальноосвітніх школах України різного рівня акредитації. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 24 кр., модулі математичної, природничо-наукової підготовки – 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки – 154 кр., державна атестація – 2 кредити.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

Ґрунтовні знання з гуманітарних та фізичних і соціально-економічних географічних дисциплін, галузевих та спеціальних географічних теорій, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань у загальноосвітніх школах України.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

– Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін при викладанні географії в різного рівня школах України.

– Уміння застосовувати різнорідні методи, способи та засоби при викладенні учням різнорідної географічної інформації.

– Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої із різних джерел.

– Навички письмової та усної презентації навчального та наукового матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

– Навички організації туристичних походів та польових географічних досліджень.

– Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.

– Навички роботи із географічними картами.

– Уміння володіти методами складання різнорідних географічних карт та планів.

4. Загальні уміння та навички

– Здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні географічні закони, екологічні принципи, навики соціокультурної компетенції.

– Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності.

– Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

– Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою.

– Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в командах професіоналів географічного профілю.

– Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Професійні профілі випускників з прикладами
Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Географія» є сучасні технології збору, опрацювання та аналізу, представлення різнорідної географічної інформації , комунікативні технології, які застосовуються при спілкуванні у класах загальноосвітніх шкіл України, малих групах та у різноманітних соціальних технологіях. Професійний профіль – вчитель географії Виконує роботи, які пов’язані з вивченням географічних дисциплін в різнорідних загальноосвітніх школах України, плануванням навчально-виховного процесу.

Доступ до подальшого навчання
Бакалавр за напрямом 6.040104 «Географія» має можливість продовжити навчання на другому циклі (спеціаліст або магістр) за спеціальностями:

1. Спеціальність 7.04010401 Географія

2. Додаткова спеціальність 7.04010201 Біологія

3. Спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота

4. Спеціальність 8.04010401 Географія

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит

Форма навчання
Денна

Директор програми
Доктор педагогічних наук, професор Браславська Оксана Володимирівна

Структурно-логічна схема бакалаврату спеціальності 6.040104 «Географія»

Опис окремих одиниць курсу:
Напрям підготовки: 6.040104 Географія
Додаткова спеціальність: 6.040102 Біологія
Спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота

Код модуля Назва дисциплін
ІУ_6_1.01_3 Історія України
ПМ_6_1.02_3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ПІМ_6_1.03_5 Іноземна мова
ФС_6_1.04_3 Філософія
ФС_6_1.05_3 Політологія
ФС_6_1.06_2 Історія української культури
ТМФВ_6_1.07_9 Фізична культура
УЛУ_6.1.08_1 Основи народознавства
ІКТ_6_1.09_1 Інформаційна культура студента
ФС_6_1.10_1 Релігієзнавство
ФС_6_1.11_1 Основи економічних теорій
ФС_6_1.12_1 Етика і естетика
ІКТ_6_1.13_1 Основи педагогічних вимірювань
ГМН_6_2.01_4 Метеорологія і кліматологія
ГМН_6_2.02_6 Геологія
ГМН_6_2.03_3 Гідрологія
ГМН_6_2.04_4 Картографія з основами топографії
ГМН_6_2.05_4 Основи технологій виробництва
ГМН_6_2.06_3 Геоморфологія
ГМН_6_2.07_4 Основи теорії суспільної географії
ГМН_6_2.08_2,5 Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
ГМН_6_2.09_4 Загальне землезнавство
ГМН_6_2.10_2,5 Біогеографія
ГМН_6_2.11_3 Ландшафтознавство
ГМН_6_2.12_4 Географія населення
ГМН_6_2.13_3,5 Геоінформаційні технології в географії
ГМН_6_2.14_2,5 Геоекологія
ГМН_6_2.15_1 Вступ до спеціальності
ВФВ_6_2.1.6_1,5 Основи медичних знань
ВТПТ_6_2.17_1.5 Основи педагогічної творчості
ВФВ_6_2.18_1.5 Валеологія
ГМН_6_2.19_1,5 Географічна номенклатура
ХЕ_6_2.20_1.5 Основи наукових досліджень
ВТПТ_6_2.21_1.5 Методика виховної роботи
БМН_6_3.1.01_1,5 Вікова фізіологія та шкільна гігієна
П_6_3.1.02_7.5 Психологія
ГМН_6_3.1.03_3 Історична географія
ВТПТ_6_3.1.04_9 Педагогіка
ТТД_6_3.1.05_2 Безпека життєдіяльності та охорона праці
ГМН_6_3.1.06_11 Географія материків і океанів
ГМН_6_3.1.07_8 Методика навчання географії
ГМН_6_3.1.08_5 Географія світового господарства
ГМН_6_3.1.09_6 Фізична географія України
ГМН_6_3.1.10_11 Регіональна економічна і соціальна географія
ГМН_6_3.1.11_6 Економічна і соціальна географія України
БМН_6_3.1.12_5 Ботаніка
БМН_6_3.1.13_5 Зоологія
БМН_6_3.1.14_2 Гістологія з основами цитології та ембріології
ІКТ_6_3.1.15_2 Нові інформаційні технології та ТЗН
БМН_6_3.1.16_3 Анатомія людини
БМН_6_3.1.17_3 Фізіологія вищої нервової діяльності
БМН_6_3.1.18_5 Методика навчання біології та природознавства
БМН_6_3.1.19_3 Мікробіологія з основами вірусології та імунології
БМН_6_3.1.20_3 Фізіологія рослин
ГМН_6_3.1.21_3 Основи сільського господарства
БМН_6_3.1.22_2 Еволюційне вчення
БМН_6_3.1.23_2 Біотехнологія та генна інженерія
БМН_6_3.1.24_3 Генетика з основами селекції
БМН_6_3.1.25_3 Фізіологія людини і тварин
БМН_6_3.1.26_3 Історія біології
ГМН_6_3.1.27_1 Методика науково-дослідницької роботи на географічному майданчику
ГМН_6_3.1.28_1.5 Географія культури та релігій
ГМН_6_3.1.29_1.5 Основи океанографії
ГМН_6__3.1.30_3 Краєзнавство і туризм
ГМН_6_3.1.31_1,5 Рекреаційна географія
ГМН_6_3.1.32_1,5 Географія людської діяльності


Наверх