Мова:

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


The Deputy dean on research work

Н.О. Горбатюк

Горбатюк Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Навчальний корпус №1, 301 ауд.,
tel. (04744) 4-05-43

E-mail: NatalyaG@i.ua

У 1997 році з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю: «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія». Чотири роки працювала вчителем хімії Уманської загальноосвітньої школи № 5 імені В. І. Чуйкова.

В університеті працює з 2002 року.

У 2009 р. в спецраді Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 р. отримала наукове звання доцента.

Наукові інтереси: принцип народності у вихованні, специфіка його розвитку на ґрунті української педагогіки, сучасні педагогічні концепції щодо розвитку принципу народності у вихованні; професійно-методична підготовка майбутніх учителів хімії проблеми розвитку методики навчання хімії в сучасній Україні.

Викладає курси «Методика навчання хімії у профільній школі», «Методика навчання хімії», «Методика розв’язування задач з хімії» та «Компютерні технології в хімії».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. М. Горбатюк. – Умань : Візаві, 2009. – 23 с.

Горбатюк Н. М. Історичні етапи розвитку проблемного навчання / Н. М. Горбатюк // Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Умань, 14− 15 листопада 2013 р.) – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 29–32.

Горбатюк Н. М. Методика викладння хімії у ВНЗ : навч. посіб. / уклад. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 180 с.

Методика навчання хімії : навч. посіб. / уклад. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 136 с.

Горбатюк Н. М. Домашні досліди в системі шкільного хімічного експерименту / Н. М. Горбатюк // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – К. : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С.87–89.

Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу : колективна монографія / за ред. С. В. Совгіри. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017 – 233 с.

Методика навчання хімії : навчальний посібник / укл. Н. М. Горбатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 150 с.

Методика навчання хімії : методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / укладач Н. М. Горбатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 74 с.

Методика навчання хімії у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / укл. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 168 с.

Совгіра С. В. Передумови формування екологічних переконань / Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Горбатюк Н. М., Подзерей Р. В. Образованието и наука та на XXI век – 2012: матеріали за VIII междунар. науч.-практ. конф. (София, 17–25 окт. 2012). – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2012. – Т. 26. Педагогически науки. – С. 59–61.

Н.О. Горбатюк

Gorbatyuk Natalіya Mikolaїvna

Ph.D., associate professor

Educational building №1, 301 room.,
tel. (04744) 4-05-43

In 1997 he graduated from the Faculty of Natural Uman State Pedagogical University named after Pavlo Ticino specialty “Biology” with additional specialty “Chemistry”. Four years worked as a teacher of chemistry Uman comprehensive school № 5 named after Chuikov.

The university has since 2002.

In 2009 a special council Kirovograd State Pedagogical University named after PhD on “Nationalism as a principle of education in educational science of the late nineteenth and twentieth century”, specialty 13.00.01 – general pedagogy and history of pedagogy. In 2012 received the academic rank of associate professor.

Research interests: the principle of nationality in education, specifics of development on the grounds of Ukrainian pedagogy, modern educational concepts for the development of the principle of nationality in education; professional and methodical preparation of future teachers of chemistry problems methods of teaching chemistry in modern Ukraine.

He teaches courses on “Methods of teaching chemistry profile school”, “Methods of Teaching Chemistry”, “Methods of solving problems in chemistry” and “Computer technologies in chemistry.”

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. М. Горбатюк. – Умань : Візаві, 2009. – 23 с.

Горбатюк Н. М. Історичні етапи розвитку проблемного навчання / Н. М. Горбатюк // Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Умань, 14− 15 листопада 2013 р.) – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 29–32.

Горбатюк Н. М. Методика викладння хімії у ВНЗ : навч. посіб. / уклад. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 180 с.

Методика навчання хімії : навч. посіб. / уклад. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 136 с.

Горбатюк Н. М. Домашні досліди в системі шкільного хімічного експерименту / Н. М. Горбатюк // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – К. : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С.87–89.

Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу : колективна монографія / за ред. С. В. Совгіри. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017 – 233 с.

Методика навчання хімії : навчальний посібник / укл. Н. М. Горбатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 150 с.

Методика навчання хімії : методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / укладач Н. М. Горбатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 74 с.

Методика навчання хімії у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / укл. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 168 с.

Совгіра С. В. Передумови формування екологічних переконань / Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Горбатюк Н. М., Подзерей Р. В. Образованието и наука та на XXI век – 2012: матеріали за VIII междунар. науч.-практ. конф. (София, 17–25 окт. 2012). – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2012. – Т. 26. Педагогически науки. – С. 59–61.


On Top