Мова:

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Students self-government

Склад студентського самоврядування

на 2019-2020 рік

Студдекан факультету Горбатюк Анастасія – студентка 43 групи

Заступник сдуддекана факультету Любецька Вікторія – студентка 31 групи

IMG_0413_1

Секретар – Видайко Юлія – студентка 37 групи

IMG_0413_1

Профорг – Кушнір Юлія – студентка 21 групи

Навчально-науковий сектор:

Боровінська Марина – голова сектору, студентка 41 групи

Кушнір Юлія– заступник, студентка 21 групи

Горбатюк Анастасія – студентка 43 групи

Мельник Владислав – студент 32 групи

Качур Світлана– студентка 33 групи

Оратівська Таміла-студентка 12 групи

Шимончук Марина -староста у-14 групи

Сидоренко Наталія – студентка 161о групи

Соціально-правовий сектор:

Видайко Юлія – голова сектору, студентка 37 групи

Андрющенко Крістіна – студентка 25 групи

Качур Світлана – студентка 33 групи

Кравченко Наталія – студентка 23 групи

Курницька Софія- студентка 11 групи

Мікуліна Віра-студентка у-15 групи

Інформаційно-комунікативний сектор:

Гордієнко Аліна– голова сектору, студентка 44 групи

Поліщук Яна – студентка 27 групи

Оксентенко Крістіна -староста 18 групи

Бешетя Ганна– студентка 34 групи

Гарнага Анна – студентка 28 групи

Щербина Анна- студентка 13 групи

Культурно-просвітницький сектор:

Любецька Вікторія– голова сектору, студентка 31 групи

Шаповал Юлія– студентка 24 групи

Дворська Анастасія – студентка 22 групи

Костянко Анна– студентка 21 групи

Рожкова Світлана – студентка 35 групи

Котенко Руслана – студентка 32 групи

Спортивно-оздоровчий сектор:

Мельниченко Валерій– голова сектору, студент 42 групи

Манчук Денис – студент 32 групи

Мельник Владислав – студент 32 групи

Марков Сава- студент у 19/3

Перепелиця Олександр – студент 26 групи

Сектор міжнародної інтеграції (СМІ):

Бешетя Ганна- голова сектору,староста 34 групи

Список старост та кураторів

Student Self-Government

2019 -2020 year

Faculty Dean Anatasia Gorbatiuk – student of 43 groups

Vice-Dean of the Faculty Lyubetska Victoria is a student of 31 groups

IMG_0413_1

Secretary – Vidayko Yulia – student of 37 group

IMG_0413_1

Proforg – Kushnir Julia – student of 21 groups

Education & Science:

Marina Borovina – Head of Sector, student of 41 groups

Kushnir Yulia- Deputy, student of 21 groups

Gorbatiuk Anastasia – student of 43 groups

Melnyk Vladislav is a student of 32 groups

Kachur Svetlana – student of 33 groups

Tamil student group 12

Shymonchuk Marina-group 14 age

Social Law Sector:

Vidayko Yulia – Head of Sector, student of 37 group

Andreyushchenko Christina – student of 25 group

Kachur Svetlana – student of 33 groups

Nataliya Kravchenko – student of 23 groups

Kournytska Sofia, student of group 11

Myculina Vira, a student in the group of 15

Information & Communication Sector:

Gordienko Alina – Head of Sector, student of Group 44

Polishchuk Jana is a student of 27 groups

Oksentenko Christina – Group 18 Age

Beshetya Anna – student of 34 group

Good Anna is a student of 28 groups

Shcherbin Anna is a student of 13 groups

Culture & Education:

Victoria of Lubeck – Head of Sector, student of 31 groups

Shapoval Yulia – a student of 24 groups

Anastasia Dvorsky is a student of 22 groups

Kostyanko Anna – student of 21 groups

Rozhkova Svetlana is a student of 35 groups

Kotenko Ruslana is a student of 32 groups

Sports & Health:

Valeriy Melnichenko – Head of Sector, 42 student group

Manchuk Denis is a student of 32 groups

Melnyk Vladislav is a student of 32 groups

Mark Sava student at 19/3

Alexander Quail – student of group 26

Sector of International Integration (Media):

Beshet Anna, Head of Sector, Group 34 Senior

List of superintendents and curators


On Top