Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Лаврик Олександр Дмитрович

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 312 ауд., Е-mail: slavrik1979@gmail.com

Народився 24 вересня 1979 року в с. Хоменки Вінницької області. У 2001 р. закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель географії та біології.

В університеті працює з 2007 року на посадах лаборанта та молодшого наукового співробітника держбюджетної теми, з 2011 р. – викладач. У 2008–2011 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 р. в спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів під керівництвом професора Г.І. Денисика.

У лютому 2018 р. на засіданні вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини затвердив тему докторської дисертації «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України».

Наукові інтереси: інженерне ландшафтознавство, ландшафтно-технічні системи, долинно-річкові ландшафти, історія впливу людини на долинно-річкові ландшафти планети.

Опубліковано понад 150 наукових і науково-популярних праць, в т.ч. – 3 монографії та 6 навчальних посібників. Викладає курси «Загальне землезнавство», «Географія материків і океанів», «Геоінформаційні технології в географії» та «Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Лаврик О. Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 «Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів» / О. Д. Лаврик. – К., 2011. – 21 с.

Денисик Г. І. Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу / Г. І. Денисик, О. Д. Лаврик // Український географічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 33–37.

Лаврик О. Д. Ландшафтознавчий аналіз парадинамічних зв’язків між руслово-заплавним комплексом Південного Бугу та суміжними антропогенними ландшафтами / О. Д. Лаврик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий наук. збірник / Ред. кол. : П. Г. Шищенко (відп. ред.), О. М. Адаменко, C. Ю. Бортник та ін. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – Вип. 67. – С. 83–90.

Лаврик О. Д. Річкові ландшафти: проблематика виділення, термінології і типології / О. Д. Лаврик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий наук. збірник / Ред.кол. : П. Г. Шищенко (відп. ред.), О. М. Адаменко, C. Ю. Бортник та ін. – К.: ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 70. – С. 86–96.

Лаврик О. Д. Річкові ландшафтно-технічні системи / О. Д. Лаврик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / Ред. кол. : В.П. Руденко (наук. ред.), В.О. Джаман (заст. наук. ред.), М.В. Жук та ін. – Серія: Географія – Чернівці, 2013. – Вип. 672–673. – С. 38–43.

Лаврик О. Д. Натуральні долинно-річкові ландшафти Середнього Побужжя / О. Д. Лаврик, В. С. Берчак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1–2. – С. 18–25.

Лаврик О. Д. Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем / О. Д. Лаврик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія. – 2017. – Вип. 46. – С. 101–105.

Лаврик О. Д. Аналіз попереднього досвіду пізнання ландшафтно-технічних систем / О. Д. Лаврик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2017. – Вип. 29, № 1–2. – С. 71–81.

Лаврик О. Д., Цимбалюк В. В. Конструктивно-географічне значення досліджень ландшафтно-технічних систем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. 2018. Вип. 48. С. 123–132.

Денисик Г. І. Селитебні ландшафти долин малих річок Середнього Побужжя / Денисик Г.І., Лаврик О.Д., Берчак В.С. // Jornal of Geology, geography and geoecology. – 2018. − №27 (1). – С. 60−68.


Наверх