ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Декан факультету

В.П. Миколайко

МИКОЛАЙКО Валерій Павлович 

доктор сільськогосподарських наук,
професор

Навчальний корпус №1, 222 ауд.,

 тел (04744) 4-05-43

Е-mail: mikolaiko@i.ua

Е-mail: pgf@udpu.edu.ua

Народився 26 липня 1964 року в с. Охматів Жашківського району Черкаської області.

Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут імені О.М. Горького за фахом вчений агроном.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом біолог, вчитель біології, екології та вчитель хімії.

Діяльність:  З 1999 року працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. У 2000 року отримав вчене звання доцента по кафедрі географії та екології.

За період роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри. З червня 2016 року декан природничо-географічного факультету. За сумісництвом з вересня 2016 року професор кафедри біології та методики її навчання.

Напрямок наукового дослідження: У 1997 р. після закінчення навчання в аспірантурі успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Родючість ґрунту та продуктивність яблуневого саду за різних систем утримання в умовах Центрального Лісостепу України» за спеціальністю 06.00.01 – загальне землеробство.

Створив і очолив науково-дослідну лабораторію з проблем оптимізації родючості ґрунту (2003 р.), на базі якої під його керівництвом виконувалась науково-дослідна держбюджетна тема «Ґрунтово-екологічний моніторинг центральної частини Правобережного Лісостепу України» (2006-2008 рр.) і госпдоговірні теми «Сортовивчення, апробація та насінництво ярих зернових культур» (2007-2009 рр.) «Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур» (2010-2012 рр.) та «Організаційно-економічні основи розробки технологій вирощування високоякісної продукції садівництва» (2013-2017 рр.).

У 2018 році в спеціалізованій вченій раді при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему «Агробіологічні основи формування врожаю та якості насіння цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. В цьому ж році отримав вчене звання професора по кафедрі біології і методики її навчання.

Опублікував понад 150 наукових праць, серед яких три монографії, підручник , десять посібників, зокрема є співавтором навчальних посібників «Загальна біологія» (2003 р.), «Біологія» (2007 р.), «Основи сільського господарства» (2013 р.), «Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків» (2014 р.) які схвалені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України, співавтор трьох авторських патентів на винаходи.

Викладає навчальні дисципліни: «Ґрунтознавство», «Географія ґрунтів», «Основи сільського господарства» та «Біогеохімія».

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Доронін В. А. Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплідного та його якість / В. А. Доронін, В. П. Миколайко // Збірник наукових праць: Сільське господарство та лісівництво. – Вінниця: ВНАУ, 2016. – № 3. – С. 144–155.

Миколайко В. П. Влияние режимов сортировки семян цикория корнеплодного на их качество в зависимости от первоначальной всхожести / В. П. Миколайко // Земледелие и защита растений. – Прилуки, 2016. – № 4 (107) – С. 42–45.

Миколайко В. П . Вплив дражувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного / В.П. Миколайко, В.А. Доронін, Ю.А.Кравченко, В.В.Доронін // Агробіологія: Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2016. – Вип. 2 (112). – С

Миколайко В. П. Качество семян цикория коренеплодного в зависимости от сортирования по аэродинамическим свойствам / В. П. Миколайко // Весник Белорусской сельскохозяйственной академии. – Горки, 2016. – № 3. С. 104–106.

Миколайко В. П. Кореляційні зв’язки між господарсько – цінними ознаками сортів цикорію коренеплідного/ В. П. Миколайко // Збалансоване природокористування. – К: ТОВ «Екоінвестком», 2016. – № 2. – С. 51–55.

Миколайко В. П. Особливості росту та розвитку насінників рослин цикорію коренеплідного залежно від агротехнологічних умов вирощування насіння/ В. П. Миколайко // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2016. – Вип. 24. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 151–158.

Доронин В. А. Оценка семенников цикория корнеплодного (Cichorium intydus L.) побиометрическим показателям и фотосинтетическом потенциале / В. А. Доронин, В. В. Полищук, В. П. Миколайко // Сборник научных трудов Гродненского государственного аграрного университета: Сельское хозяйство – проблемы и перспективы. – Гродно, 2016. –С.

Красноштан І. В. Основи філогенії рослин і тварин : навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічних факультетів закладів вищої освіти / уклад. І. В. Красноштан, В. П. Миколайко, В. І. Красноштан. – Умань : Візаві, 2018. – 150 с.

Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Миколайко В. П., Душечкіна Н. Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на колективну монографію «Систематизація регіональних еколомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького екологічного коридору»


Наверх