ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


ПРОГРАМА кандидата на посаду декана природничо-географічного факультету Миколайка Валерія Павловича

Модернізація вищої освіти на сучасному етапі розвитку України передбачає у якості стратегії єдиний освітній простір, академічну мобільність, свободу вибору освітніх програм, конкурентну здатність дипломів та кваліфікаційних характеристик спеціалістів. Згідно нормативних документів (Закон України «Про вищу освіту» (2014), закон України «Про освіту» (2017), Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (2020), Національна стратегія розвитку вищої освіти в Україні на період від 2021 до 2031 року (2020)) у найближчі 1-2 роки відбудуться суттєві зміни системи роботи вищої школи. Крім того: щорічно змінюються правила прийому абітурієнтів та модифікується система фінансування. Усе це вимагає постійної і напруженої роботи усіх викладачів і співробітників факультету, які мають знайти відповіді на постійно виникаючі проблеми та виклики.

Стратегічне завдання природничо – географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини– якісна підготовка фахівців нового покоління, створення гідних умов для навчання і праці студентів та викладачів. Принципово вирішити це завдання можна тільки всім колективом при координації зусиль новою командою управлінців, сформованої після виборів декана. Вирішення цього завдання дозволить згуртувати колектив, усунути причини для внутрішніх непорозумінь, напруженості і конфліктів.

Основна мета стратегічної лінії розвитку факультету створення сприятливих умов, комфортного середовища для реалізації  навчально-виховної та науково-методичної діяльності учасників навчального процесу, що як результат сприятиме успішному розвитку факультету, підвищенню його привабливості для абітурієнтів та молодих фахівців.

На сьогоднішній день прикладаю багато зусиль для створення фахової інвестиційної та соціальної привабливості факультету для підприємств і організацій, відділів освіти, громадських організацій, що забезпечить надійний розвиток його діяльності в подальшому.

Першочерговим завданням для себе, як декана бачу розширення контактів з зарубіжними вузами та організацію спільної роботи по підготовці студентів за програмою подвійних дипломів.

Стратегічно важливим для існування та розвитку нашого факультету є підвищення кількості іноземних студентів шляхом налагодження нових зв’язків із агентствами та широкій профорієнтаційній компанії за кордоном.

Факультет – має бути:

 1. Високо рейтинговим факультетом європейського рівня за стилем, технологіями, якістю освітніх та наукових послуг, який сповідує ідеологію властиву факультетам в університетах дослідницького типу, де освітня і наукова діяльність має широкомасштабну міжнародну спрямованість та опирається на інноваційні технології, які є головною домінантною розвитку;
 2. Факультетом зі стійкими демократичними традиціями, розвинутим студентським самоврядуванням, академічними свободами, атмосферою творчості, відкритості, вільного волевиявлення;
 3. Факультетом успішним, самодостатнім, в якому інтегровані ознаки властиві факультетам в провідних університетах світу;

Принципи роботи факультету

 1. Нормативність
 2. Динамічність
 3. Доброчесність
 4. Комплексність
 5. Колективна та особистісна відповідальність
 6. Публічність та відкритість
 7. Здорова конкуренція

Пріоритетні напрями діяльності факультету

 1. Підвищення якості освітнього процесу відповідно до міжнародних стандартів фахових компетентностей і кваліфікацій;
 2. розширення переліку освітніх програм, за якими може здійснюватися підготовка фахівців на факультеті;
 3. нарощування інтелектуального потенціалу факультету, науково-дослідної та матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 4. впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування сучасних освітніх технологій;
 5. співпраця із стратегічними партнерами в Україні та за кордоном, укладання договорів про співпрацю;
 6. розширення напрямів науково-дослідної роботи;
 7. захист інтересів студентів та підтримка студентських ініціатив в усіх сферах діяльності;
 8. захист інтересів працівників факультету.

Основні завдання факультету

 1. Підготовка фахівців, конкурентноспроможних на ринку праці;
 2. вдосконалення науково-педагогічного потенціалу факультету, шляхом впровадження програм стажування;
 3. створення груп по розробці наукових та освітніх проектів;
 4. апробація результатів дослідницької діяльності студентів, аспірантів, докторантів та викладачів, проведення на базі факультету міжнародних форумів, конференцій, семінарів, якісна підготовка студентів до участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах і конференціях;
 5. розвиток та вдосконалення системи профорієнтації на факультеті;
 6. розвиток міжнародного співробітництва, запровадження практики участі іноземних викладачів – волонтерів в освітньому процесі факультету;
 7. започаткувати роботу щодо створення асоціації випускників факультету для покращення комунікаційної складової в освітньому процесі;
 8. оновлення змісту освітньої діяльності факультету з урахуванням вимог замовників освітніх послуг.

Управлінська діяльність

 1. Дотримання принципу колегіальності у прийнятті управлінських рішень;
 2. планування роботи факультету, з врахуванням специфіки освітніх програм;
 3. започаткування спільних програм підготовки бакалаврів та продовження практики підготовки магістрів з провідними європейськими навчальними закладами;
 4. сприяння реалізації програм академічної мобільності викладачів факультету в рамках існуючих договорів про міжнародне партнерство та розширення їх переліку – як засіб підвищення якості освіти;
 5. враховуючи зменшення навчального навантаження, спрямовувати роботу колективів кафедр на вдосконалення професійної та наукової складової в освітньому процесі;
 6. підтримка ініціативи викладачів та студентів факультету щодо наукової, освітньої та виховної діяльності факультету;
 7. контроль за якістю проведення усіх форм занять;
 8. проведення роботи щодо збереження обсягів держзамовлення за освітніми програмами факультету;
 9. збільшення контингенту студентів, які навчаються на контрактній основі для формування рентабельних академічних груп;
 10. налагодження співпраці з громадськими організаціямидля активізації освітніх та науково-дослідних процесів, використання їх мотиваційних засобів (авторських свідоцтв, грамот, дипломів та ін.);
 11. організація проведення профорієнтаційної роботи, пошук креативних форм профорієнтаційних та агітаційних заходів, налагодження співпраці із ЗМІ;
 12. організація та проведення Днів відкритих дверей на факультеті, виїзних Днів відкритих дверей, батьківських зборів та участь у Днях відкритих дверей університету;
 13. створення бази даних випускників факультету для підтримання зв’язків у професійній сфері та для використання у профорієнтаційній роботі;
 14. постійне поповнення інформаційного стенду та веб-сторінки деканату та факультету;
 15. створення умов для сприятливої атмосфери в колективі, толерантних, товариських і тактовних відносин між колегами, гуманного ставлення до студентів.

Організація освітнього процесу

 1. Створення умов для успішного проходження ліцензування та акредитацій освітніх програм у визначений термін та згідно з вимогами;
 2. моніторинг ринку освітніх послуг та ринку праці з метою мобільного реагування на їх потреби та поширення напрямів освітньої діяльності за рахунок відкриття нових освітніх програм (передусім магістерських програм підготовки, що базуються на власних наукових дослідженнях);
 3. сприяння розвитку іншомовної компетентності науково-педагогічних працівників факультету;
 4. підвищення якості навчально-методичної літератури та збільшення власних розробок для забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів з використанням сучасних інноваційних методик навчання;
 5. постійний аналіз стану розробки, оновлення та застосування електронних навчальних курсів (ЕНК) з усіх дисциплін факультету та засобів контролю успішності студентів на основі інформаційно-комунікаційних та Інтернет-технологій;
 6. застосування під час освітнього процесу різноманітних форм інтерактивної практичної підготовки;
 7. розширення переліку баз практик та формування переліку тем магістерських робіт на замовлення відділів освіти та підприємств різних форм власності. Формування на факультеті об’єднаної комп’ютерної бази даних про заклади освіти з можливістю вибору студентами-практикантами місць практики через Інтернет;
 8. створення на факультеті Ради роботодавців;
 9. організація співпраці з навчальними закладами та підприємствами м. Умані, Уманського району та прилеглих обласних центрів для забезпечення ґрунтовної практичної підготовки майбутніх фахівців. Щорічне проведення серед студентів конкурсів, олімпіад наукового та практичного характеру.

Наукова та інноваційна діяльність

 1. Розробка та реалізація програми перспективного розвитку факультету у сфері науково-дослідницької діяльності для забезпечення інтеграції науки та освіти;
 2. інформаційне забезпечення наукових досліджень. Доступ до електронних баз даних спеціальної періодичної літератури;
 3. формування умов для реалізації колективами кафедр заходів наукового спрямування, забезпечення участі факультету у наукових заходах різного рівня, розробка нових форм і шляхів для наукового співробітництва з іншими ВНЗ та установами України та ЄС;
 4. сприяння у підготовці науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі, формування планів замовлення місць в аспірантуру та докторантуру на основі детального аналізу кадрового складу кафедрза напрямком роботи факультету;
 5. використання наукових структур та видань факультету для професійного росту науково-педагогічних працівників;
 6. організація конкурсів на кращу наукову публікацію (статті з високим імпакт-фактором, в авторитетних наукових виданнях тощо), магістерську роботу та ін.;
 7. створення умов більш широкої реалізації молоді в науковій роботі факультету.

Міжнародна діяльність

 1. Створення ініціативних груп для написання міжнародних наукових та освітніх проектів;
 2. продовження активного розвитку міжнародного співробітництва та пошук нових партнерів і нових форм роботи в цьому напрямку. Створення умов для активізації академічної мобільності студентів і викладачів з метою підвищення якості освіти (програма«Подвійний диплом», проект Erasmus+);
 3. фінансова підтримка участі викладачів в міжнародних проектах та асоціаціях;
 4. використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку природничо – географічної освіти.

Виховна робота

 1. Пошук креативних форм роботи з молоддю з національно-патріотичного виховання, забезпечення їх соціальної мобільності та адаптації в суспільстві;
 2. розробка програми виховної роботи зі студентами факультету, спрямовану на вдосконалення умов їх особистісного розвитку та професійного становлення;
 3. розвиток інституту кураторства на факультеті;
 4. вдосконалення системи студентського самоврядування на факультеті (активізація співпраці з органами студентського самоврядування, налагодження системи зворотного зв’язку, розширення сфери студентської діяльності за рахунок зв’язків зі студрадами інших вишів України та інших країн);
 5. проведення опитувань серед студентів для встановлення і подальшого вирішення проблем навчання, проживання в гуртожитку, задоволення соціально-культурних потреб;
 6. вивчення потреби студентів факультету в гуртковій та інших видах поза навчальної діяльності та створення умов для розвитку талановитої й обдарованої молоді;
 7. сприяння працевлаштуванню випускників факультету;
 8. створення та участь у соціально-орієнтованих проектах; волонтерській роботі;
 9. розробка програми підтримки соціально малозахищених студентів;
 10. протидія негативним соціальним явищам.

Удосконалення матеріально-технічної бази

 1. Забезпечення регулярного оновлення навчально-лабораторної бази для ефективного функціонування усіх освітніх та міжнародних програм, що будуть реалізовуватись на факультеті;
 2. впровадження у навчальний процес сучасного сертифікованого програмного навчального забезпечення для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедр факультету ініціювання проведення необхідних поточних ремонтів, в т.ч за рахунок коштів меценатів;
 3. вдосконалення матеріально- технічної бази, в т.ч. за рахунок коштів меценатів.

Очікувані результати

 1. Збільшення чисельності студентів факультету шляхом відкриття нових конкурентноспроможних освітніх програм та модернізація існуючих;
 2. стабільний динамічний та інноваційний розвиток системи фахової підготовки;
 3. високий рівень неперервної освіти в галузі природничо – географічної освіти;
 4. позитивний імідж та перспектива подальшого розвитку природничо – географічного факультету у підготовці висококваліфікованих кадрів.

Наверх