Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Шулдик Володимир Іванович

ШУЛДИК
Володимир Іванович

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри біології та методики її навчання

Народився 4 квітня 1949 року в селі Мала Боровиця Білогірського району Хмельницької області. У 1976 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за фахом вчитель біології та хімії.

В університеті працює з 1977 року на посадах викладача та старшого викладача. У 1988 році в спецраді Ленінградського державного педагогічного інституту імені О.І. Герцена захистив кандидатську дисертацію на тему «Диференційований підхід до учнів як засіб підвищення ефективності навчання розділу «Рослини» в курсі біології» за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання біології. З 1991 року – доцент. Більше 10-ти років очолював кафедру біології та методики її навчання.

Наукові інтереси: методика навчання біології та методична підготовка майбутнього вчителя біології у контексті Болонського процесу. Розроблена технологія застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS) в системі вищої освіти України, створена сучасна система управління якістю освітньої діяльності суб’єктів навчального процесу яка експериментально перевіряється.

Опубліковано понад 200 наукових і науково-методичних праць, в т.ч. – 1 підручник, 3 монографії та 20 навчально-методичних посібників. Деякі з них:

1. Шулдик В.І. Зерна щедрого засіву: Навч. посіб. – К.: Інтелект, 1999.– 98 с.
2. Шулдик В.І. Інтерактивний урок біології: теорія, практика, досвід. – Умань: Алмі, 2004. – 238 с.
3. Шулдик В.І. Курс методики викладання біології в модулях: Підручник для студентів, магістрів та молодих вчителів біології. –К.:Наук. світ, 2000.–289 с.
4. Шулдик В.І. Методика вивчення системи роботи вчителя біології студентами на педагогічній практиці. – К.: Знання, 1999. – 259 с.
5. Шулдик В.І. Методика організації пізнавальної діяльності школярів на уроках біології: Посіб. для вчителів, студ. і викл. природн. фак. педвузів. – К.: Наук. світ, 2002. – 176 с.
6. Шулдик В.І. Організація та проведення навчально-польової практики з методики викладання біології: Навч. посіб. для студ. і викладачів природ. факультетів педвузів. – К.: Наук. світ, 2001. – 216 с.
7. Шулдик В.І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процесі: Навч. – метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 52 с.
8. Шулдик В.І. Розвиток навчальних можливостей школярів в умовах гуманно-особистісного навчання біології. Монографія – Умань: Алмі, 2003. – 160 с.
9. Шулдик В.І. Урок біології в сучасній школі: Посібник для вчителя. – К.: Знання, 1999. – 290 с.
10. Шулдик В.І. Як підготувати ефективний урок біології. – К.: Наук. світ, 2000. – 250 с.
11. Шулдик В.І. Методика викладання біології у вищій школі: Навч. посібн. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 288 с.
12. Шулдик В.І. Практикум з теорії та методики біології (за кредитно-трансферною системою навчання): навч.-метод. посібник. – 2-ге вид., змін. та доповн. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 172 с.
13. Шулдик В.І. Технологічний підхід при викладанні природознавчих дисциплін у педвузі: Навч.- метод. посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 310 с.
14. Шулдик В.І.,Чудаєва Н.В.,Шулдик Г.О. Сучасні освітні технології на заняттях з біології: навч.-метод. посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 286 с.
15. Шулдик В.І.,Шулдик Г.О. Педагогічна практика: Навчально-метод. посібник. – Умань, ПП Жовтий, 2013. – 167 с.

Викладає курси «Методика навчання біології та природознавства», «Методика навчання біології в старшій школі», «Методика викладання біології у вищій школі».


Наверх