Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Заступник декана з наукової роботи

Поліщук Тетяна Вікторівнакандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології та методики її навчання
Е-mail: mtv-1985@ukr.net

Народилась 3 лютого 1985 р. в с. Родниківка, Уманського р-ну, Черкаської обл.
В 2007 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобула кваліфікацію агронома-дослідника з плодоовочівництва і виноградарства.
Із січня 2008 року по вересень 2017 року працювала старшим науковим співробітником Дослідної станції тютюнництва НААН України.
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація окремих елементів технології вирощування селери коренеплідної в умовах Правобережного Лісостепу України» та на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво.
В Уманському державному педагогічному університеті працюю з 2017 р. на посадах викладача та старшого викладача.
Викладає дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія», «Фітопатологія».

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – 8(2). – P.113-119.

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – 8(2). – P.113-119.

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – 8(2). – P.113-119.

Поліщук Т.В. Урожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння / В. В. Поліщук, А. Ф. Балабак, Т. В. Поліщук // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2017. – Т. 21. – С. 164-167.

Поліщук Т.В. Видовий склад хвороб салату листкового в умовах закритого ґрунту за зимово-весняного вирощування / В.В. Кецкало, Т.В. Поліщук // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2018.- №92 Ч.1. Агрономія . – С.91-99.

Поліщук Т.В. Стерилізація рослинного матеріалу буряка цукрового в залежності від типу стерилізатора, концентрації і експозиції стерилізації in vitro // В.В. Поліщук, Л.М. Карпук, І.М. Пушка, О. П. Сержук, Т.В. Поліщук / Вісник Уманського НУС . – 2015. – № 1. – С.71-76.

Поліщук

POLISHCHUK Tatiana Viktorovna

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer in the Department of Biology and Teaching Methods

Building №1, room 105

Е-mail: mtv-1985@ukr.net

Born on February 3, 1985 in the village. Rodnikovka, Uman district, Cherkasy region.
In 2007, she graduated from the Uman State Agrarian University and received a full higher education in the specialty “Fruit-growing and viticulture” and obtained the qualification of an agronomist-researcher in fruit-growing and viticulture.
From January 2008 to September 2017 she worked as a Senior Researcher at the Tobacco Research Station of the National Academy of Sciences of Ukraine.
In 2013, she defended her PhD thesis on “Optimization of certain elements of technology of cultivation of celery in the conditions of the Right-bank Forest Steppe of Ukraine” and on the basis of public protection awarded the scientific degree of Candidate of Agricultural Sciences in the specialty 06.01.06 – vegetable growing.
I have been working at the Uman State Pedagogical University since 2017 as a teacher and senior teacher.
He teaches Biotechnology and Genetic Engineering, Phytopathology.


Наверх