Мова:

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Main research projects

 

Робота професорсько-викладацького складу кафедр факультету чітко спрямована на розв’язанням певних наукових проблем. Так на кафедрі хімії, екології та методики їх навчання (зав. кафедрою проф. С.В. Совгіра) розробляється загальна наукова тема «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя»; на кафедрі біології та методики її навчання (зав. кафедрою Красноштан І.В.) ведеться робота з підготовки майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої педагогічної освіти України»; на кафедрі географії та методики її навчання (зав. кафедрою проф. О.В. Браславська) ведуться дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України.

1

Канд. біол. наук, доц. І.В. Красноштан під час проведення дослідів

Природничо-географічний факультет орієнтується на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Під егідою НАН, НААН та АПН України в структурі факультету функціонують такі науково-дослідні лабораторії:

«Екологія і освіта» (завідувач проф. С.В. Совгіра);

«Лабораторія оптимізації родючості ґрунтів» (завідувач проф. В.П. Миколайко);

«Наукова геологічна лабораторія» (завідувач проф. О.В.Браславська);

«Лабораторія інноваційних технологій навчання біології» (завідувач доктор. Р.А.Якимчук),

які тісно співпрацюють з провідними науковими та освітянськими закладами України.

2

Наукова робота в хімічній лабораторії

Завдяки вмілій та спланованій організації діяльності до науково-дослідної роботи активно залучаються також і студенти факультету. Розробка спільних наукових проектів, дослідження в рамках виконання курсових, дипломних і магістерських робіт сприяють видавництву студентських публікацій, створюють передумови для участі вихованців у роботі науково-практичних конференцій, готують до перемог на Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.

У рамках затверджених наукових тематик лабораторій студентами, аспірантами і докторантами проводяться наукові дослідження, організовуються експедиції, конференції, наради, семінари, в яких беруть участь провідні науковці України та зарубіжжя, досвідчені вчителі шкіл регіону.

 

 

Nature and Geography Department patterns its behaviour on fundamental and applied scientific research.

The majority of such research projects are conducted collaboratively with divisions of research institutions subordinated to NAS and NAAS of Ukraine regulated by the treaty of cooperation. We have this cooperation with the Institution of plants physiology and genetics of National Academy of Sciences of Ukraine, the Institution of agro-ecology of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, National dendrological park “Sofievka” of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev National botanic garden named after Grishka M.M., the Institution of root crops of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, and some other.

Some projects’ topics are worth mentioning:

– studying symbiotic activities of interaction of tuber microbes transposons with bean crops;
– factors of spontaneous anthropogenic environmental pollution;
– future genetic consequences of Chernobyl nuclear plant disaster;
– growth and development of decorative fruit and vegetable crops under the conditions of a physiologically active substances impact;
– estimation of ecological conditions of arable lands in Cherkassy region

1

Ph.D. in Biology, associate professor I. Krasnoshtan conducts research

Several research scientific laboratories function in the structure of the Department under the auspices of NAS, NAAS, APS of Ukraine:

‘Ecology and education’ (the head of the laboratory associate professor Sovhira S.V.);

‘Soil fertility optimization laboratory’ (head of the laboratory associate professor Mykolayiko V.P.);

‘Scientific geological laboratory’ (head of the laboratory professor Braslavsʹka O.V.);

‘Laboratory of Biology innovative teaching techniques’ (head of the laboratory associate professor Yakimchyk R.A.),

They closely collaborate with the leading scientific and educational institutions of Ukraine.

2

Research work in the chemical laboratory

Scientific research activities have been conducted by students, postgraduate students and doctoral candidates in the framework of approved research issues and expeditions, conferences, meetings, seminars are being organised attended by the prominent scientists of Ukraine and the abroad and by experienced domestic teachers.

One state budget and two self-supporting research issues are carried out at the Department. Research workers of Ecology and education laboratory are working on the state budget research issue ‘Exploring the capabilities of the Central Pobuzzhia landscape ecosystems for the formation of ecological net of Ukraine and involvement of the youth in environment protection activities’. Scientists of Soil fertility optimization laboratory are fulfilling the self-supporting research issues ‘Varieties studying, approbation and seed growing of winter grain crops’ and ‘Managerial-economic basics of growing high quality horticulture products technologies’.

 


On Top