Мова:
REGISTRATION
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Dean of implementation of information communication technologies

lulenko

Люленко Світлана Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології  та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 104 ауд.

E-mail: lulencoso@gmail.com

Народилася 25 серпня 1985 року в с. Попудня Монастирищенського району Черкаської обл.

В 2003 році вступила до Уманського  державного  педагогічного  університету імені Павла Тичини, який закінчила  з відзнакою у 2008 році.

В Уманському державному педагогічному університеті працює з 2007 р. на посадах лаборанта держбюджетної теми, «Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя та участь молоді в їх відтворенні», 2009 року викладача, старшого викладача та доцента кафедри біології та методики її навчання.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему : «Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі» за спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, під керівництвом д.п.н., професора Совгіри С. В.

Викладає дисципліни: Методика викладання курсу «Основи здоров’я», «Організації позакласної роботи з біології та природознавства», «Методика навчання біології в профільній школі», «Методика навчання біології у вищих навчальних закладах», «Методика навчання біології та природознавства».

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Люленко С. О. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Люленко Світлана Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – 22 с.

 

Люленко С. О. Здоровий спосіб життя як провідна умова збереження і зміцнення здоров`я / С. О. Люленко // Природничі науки в системі освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 18 лютого 2016р. м. Умань. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 142с.

 

Люленко С.О. Екологічне виховання школярів засобами природоохоронної діяльності / С. О. Люленко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О. І. (гол.ред) та ін.] . – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Випуск 15. – С. 337-344.

 

Люленко С. А. Успешность размножения птиц островных лесов юга Лесостепи Украины / Люленко С. А., Мороз Л. Н, Сорокиная С. И. // Ukrainian Journal of Ecology. –Melitopol. –№ 7 (4). – Р. 542–549.

 

Люленко С.О. Розвиток екологічної культури у майбутніх вчителів основ здоров’я / С. О. Люленко, В. С. Берчак // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О. І. (гол.ред) та ін.] . – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 18. – С. 224-232.

lulenko

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Biology and Methods of Teaching

Building №1, room 104.

E-mail: lulencoso@gmail.com

She was born on August 25, 1985 in the village of Afternoon of Monastyryshche district of Cherkasy region

In 2003 she entered Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna, which she graduated with honors in 2008.

He has been working at Uman State Pedagogical University since 2007 as a laboratory assistant on the state budget topic, “Transformation of landscape ecosystems of river valleys of Central Pobuzhye and youth participation in their reproduction”, 2009 teacher, senior lecturer and associate professor of biology and teaching methods.

In 2014 she defended her dissertation on the topic: “Preparation of future teachers of natural sciences for environmental work in secondary school” for the specialty 13.00.04 – Theory and methods of vocational education, under the guidance of Ph.D., Professor Sovgira SV

Teaches disciplines: Methods of teaching the course “Fundamentals of Health”, “Organization of extracurricular activities in biology and science”, “Methods of teaching biology in specialized schools”, “Methods of teaching biology in higher education”, “Methods of teaching biology and science”.

 


Indexes of bibliographic links in Google Scholar

 


Major scientific publications


Lyulenko SO Preparation of the future teacher of natural sciences for nature protection work in secondary school [Text]: author’s ref. dis. … cand. ped. Sciences: 13.00.04 / Lyulenko Svitlana Oleksandrivna; Uman. state ped. Univ. Paul Ticini. – Uman, 2014. – 22 p.

 

Lyulenko SO Healthy lifestyle as a leading condition for maintaining and strengthening health / SO Lyulenko // Natural sciences in the education system: materials of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference on February 18, 2016. Uman. – Uman: FOP Zhovtiy OO, 2016. – 142p.

 

Lyulenko SO Ecological education of schoolchildren by means of nature protection activity / SO Lyulenko // Problems of preparation of the modern teacher: collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna / [editor: Bezlyudny OI (editor in chief), etc.] . – Uman: FOP Zhovtiy OO, 2017. – Issue 15. – P. 337-344.

 

Lyulenko SO Uspeshnost razmnozheniya ptits ostrovnykh lesov yuga Lesostepi Ukrainy / Lyulenko SO, Moroz LN, Sorokinaya SI // Ukrainian Journal of Ecology. – Melitopol. –№ 7 (4). – R. 542–549.

 

Lyulenko SO
Development of ecological culture in future teachers of basics of health / SO Lyulenko, VS Berchak // Problems of preparation of the modern teacher: collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna / [ed .: Col. Bezlyudny OI . (editor in chief), etc.]. – Uman: VPC “Vizavi”, 2018. – Issue 18. – P. 224-232.


On Top