Навчальні (польові) практики

Значну роль у формуванні професійності майбутніх вчителів природничих дисциплін відіграють навчальні (польові) практики. Як зазначено у Законі України про вищу освіту: «практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними закладами договорами, або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку».

Навчальна практика – один із основних компонентів навчального процесу у закладах вищої освіти. Вона характеризується як елемент процесу навчання так і має свої особливості, що визначають специфіку підходів до визначення її мети, змісту, форм, методів та засобів проведення. Під час практики здійснюється формування та закріплення професійних вмінь і навичок, які базуються на отриманих під час аудиторної роботи знаннях, що є пріоритетним у розвитку компетентності вчителя природничих дисциплін. Адже саме взаємозв’язок теорії і практики є основою у вивченні майбутніми вчителями фундаментальних та спеціальних природничих дисциплін, сприяє здійсненню міждисциплінарних зв’язків діяльності викладачів закладів вищої освіти. Матеріально-технічне забезпечення навчальної практики, що значно доповнює навчальний процес (географічні прилади, наочність тощо), є одним із її обов’язкових елементів. Крім того, виконання студентами завдань практики сприяє формуванню вмінь самостійного прийняття рішень та визначає вимоги до її пізнавальної активності. Саме це стає основою у визначенні змісту освітніх технологій, що впроваджуються в практичну складову навчального процесу.

Практична підготовка студентів є однією з форм освітнього процесу завдяки якій не лише здійснюється перевірка фахових компетенцій студентів, а й створюються широкі можливості для формування дослідницької культури майбутніх фахівців у конкретній науковій галузі. Для практичної підготовки студентів навчальними планами передбачено проведення різних видів практики.

Навчальні (польові) практики з природничих дисциплін – обов’язкова ланка навчального процесу в системі вищої освіти природничо-наукового спрямування, які передбачають розширювати і поглиблювати знання студентів, отриманих під час теоретичного вивчення програмового матеріалу. Вони сприяють формуванню природничого світогляду та естетичного виховання студентів, дають наочне уявлення про природні явища та взаємозв’язки між ними, навчають реєструвати факти та аналізувати їх, узагальнювати побачене і робити висновки.

Саме ці особливості навчальної (польової) практики визначають технології її проведення в УДПУ на природничо-географічному факультеті.

Значення польових практик для підготовки вчителів природничих дисциплін полягає не лише у набутті практичних навичок і умінь – це також подорожі, вивчення різноманітних об’єктів як природничого, так і соціально-економічного характеру, особлива увага приділяється питанню взаємодії людини і природи.

Великим позитивом є те, що з метою дослідження більшої кількості об’єктів та ознайомлення студентів факультету із природним різноманіттям та господарством Правобережної України, кожного року доповнюються напрацьовані та розробляються нові маршрути у вигляді експедицій, екскурсій з подальшою камеральною обробкою результатів у структурних підрозділах університету.

Навчальні практики проводяться у літній період і, як правило вони є комплексними. Маршрути практик дуже різноманітні й охоплюють значну територію Правобережної України: Карпати (с. Колочава, Закарпатська обл., Івано-Франківська обл.), узбережжя Чорного моря (Одеська обл.), Шацькі озера (с. Світязь, Волинська області), долина річки Південний Буг (с. Ставки, Вінницька обл.), долина річки Дніпро (м. Канів, Черкаська обл.), Заповідник Асканія-Нова (Херсонська обл.), м. Умань та Уманський район (туристичні маршрути), Придністер’я (с. Буша, Вінницька обл.)

Маршрути практик

Сходження на Говерлу

Стежкою О. Довбуша веде студентів проф. С.В. Совгіра

Буша – перлина Придністер’я
Практику з ґрунтознавства проводить проф. В.П. Миколайко
Раритетний (єдиний в Україні) локомотив Гайворонської вузькоколійки
Буцький каньйон – одне із чудес Черкащини
Кар’єр Заваллівського графітового комбінату
Ознайомлення з експозиціями місцевих музеїв

Практику з геології проводить проф. С.Г. Половка
Практику у долині Прип’яті проводить доц. О.Д. Лаврик

Практика складається із трьох етапів: підготовчого, експедиційно-польового й камерального (заключний).

1. Підготовчий період практики розпочинається завчасно до початку строку польових спостережень та досліджень і включає навчально-методичну і технічну підготовку. Навчально-методична підготовка передбачає: а) ознайомлення студентів з метою і завданнями практики, методами і прийомами роботи, б) попереднє вивчення програми практики та її маршруту, а також району практики за літературними та картографічними матеріалами, Організаційна підготовка включає: а) бесіду керівника зі студентами стосовно правил і норм поведінки на практиці, б) ознайомлення студентів з інструкцією по техніці безпеки, в) розподіл обов’язків між студентами в групі на період практики, г) розв’язання низки організаційних питань (підготовка документації, розсилка ділових листів в окремі пункти практики, отримання фінансових ресурсів, медогляд тощо). Технічна підготовка включає підбір навчальних матеріалів і обладнання для проведення практики.

2. Експедиційно-польовий період охоплює час від моменту виїзду студентів до моменту повернення і передбачає не лише збір і накопичення фактичного матеріалу, вивчення об’єктів у вузлових пунктах практики, а й географічні спостереження впродовж маршруту практики. У польовий період студенти: ведуть індивідуальний щоденник спостережень, періодично беруть участь у веденні групового щоденника, проводять збір і обробку матеріалів згідно персональних та групових завдань.

3. Заключний етап передбачає необхідну камеральну обробку зібраних матеріалів і підведення підсумків практики. Цей етап може становити до 20% часу практики.

Особливою рисою навчальних (польових) практик з природничих дисциплін є те, що виконувати завдання студентам доводиться комплексно, в групах, де результат кожного залежить від уміння працювати в команді, взаєморозуміння та взаємодопомоги, облаштування побуту та самообслуговування.

Загалом навчальні практики з біології, хімії, географії на природничо-географічному факультеті УДПУ імені Павла Тичини проходять організовано, згідно навчальних планів, програм, наказів та складеного графіку і охоплюють всіх студентів. Студенти до початку практики забезпечуються методичними вказівками до виконання робіт, доступним обладнанням.

Згідно положення, базою практики є агробіологічна станція УДПУ імені Павла Тичини, де студенти виконують великий об’єм робіт, набуваючи та вдосконалюючи навички вирощування культурних рослин.

Загалом, базами практик можуть бути сучасні підприємства (організації, установи) різних галузей міського господарства, науки, освіти, торгівлі, сільського господарства, державного управління, а також бази за межами України, що мають необхідну навчально-матеріальну і методичну базу та кваліфіковані кадри.


Наверх