Основні напрями наукової діяльності

У складі відкритого в 1930 році Уманського інституту соціального виховання було й біологічне відділення, яке в 1935 р. перейменували на природничо-географічний факультет. Відповідно до Наказу №1673 з 1 грудня 2023 року природничо-географічний факультет перейменовано на факультет природничої освіти та природокористування.

Зараз факультет природничої освіти та природокористування – це потужний підрозділ у складі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

На основі використання кращого досвіду вищої освіти України на факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за широким спектром освітніх програм.

Освітній ступінь бакалавр: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Хімія), Біологія, Екологія, Геодезія та землеустрій.

Освітній ступінь магістр: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Географія), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Хімія), Екологія.

Студенти факультету навчаються в сучасних лабораторіях «Екологія і освіта», «Лабораторія інноваційних технологій навчання біології», «Лабораторія оптимізації родючості ґрунтів», «Науковий гербарій», Геологічний музей Євразії, навчальних кабінетах. До послуг студентів читальний зал, обладнаний комп’ютерами з можливістю безкоштовного виходу до глобальної мережі «Інтернет», два комп’ютерних класи та агробіостанція.

За рахунок укладання угод університетом, вироблення і впровадження нових форм і методів навчання, проведення міжнародних конференцій успішно реалізуються програми обміну та стажування студентів і викладачів за кордоном. Так протягом останніх років більша половина викладачів факультету пройшли закордонне стажування, що сприятиме інтеграції в європейський простір вищої освіти.

Щодо кафедри географії, геодезії та землеустрою. За більше ніж 10 років здійснено «Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України» у три етапи.

По-перше, вивчено «Антропогенні ландшафти русла та заплави Південного Бугу в межах лісостепу та степу» де на основі історико-географічного аналізу досліджено процес антропогенізації та розкрито особливості структури антропогенних ландшафтів річища і заплави річки, окреслено парадинамічні й парагенетичні зв’язки між руслово-заплавними ландшафтними комплексами та, що найцінніше, розроблено напрями їх оптимізації.

По-друге, вивчено «Міжзональний геоекотон лісостеп-степ Правобережної України» де встановлено ранг міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України у структурі геоекотонів вищого ієрархічного рівня, просторово-часовий аналіз антропогенізації та формування у межах міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» нових антропогенних геоекотонів, визначено шляхи подальшої оптимізації та раціонального використання.

І по-третє, вивчено «Садово-паркові ландшафти лісостепу та степу Правобережної України»: здійснено просторово-часовий аналіз їх формування та функціонування для відновлення та раціонального використання у майбутньому.

На кафедрі біології та здоров’я людини науково-дослідна робота здійснюється на замовлення територіальних громад регіону та базується на фундаментальних прийомах і методах вивчення саморегулюючих систем живих організмів на молекулярному, клітинному, організменному та геобіоценотичному рівнях.

Достатня забезпеченість кадрового складу за фаховими напрямками, наявність дослідницького полігону – агробіостанції, наявність новітніх приладів та обладнання для проведення дослідницької діяльності на сучасному науково-методичному рівні, багатий досвід роботи дозволили науково-педагогічним працівникам здійснити глибокі фундаментальні дослідження за темою «Систематизація потенційних та створення нових заповідних об’єктів Південно-Бузького екологічного коридору за активної участі молоді» та госпдоговірні тематики «Організаційно-економічні основи розробки технології вирощування високоякісної продукції садівництва». Тісна співпраця в рамках угод з науково-дослідними установами національної академії наук України (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України) формує потенціал використання видового різноманіття як аборигенної флори так і окремих інтродукованих видів зелених насаджень лісостепу України.

Щодо кафедри хімії та екології то наукові дослідження науково-педагогічних працівників мають двовекторний характер.

У рамках теми «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя» досліджено біологічне і ландшафтне різноманіття та якість природних ресурсів центральної частини Південного Бугу; екологічний стан басейнів малих річок, водно-болотних ландшафтів, їх біорізноманіття та здійснено визначення джерела хімічного забруднення водних ресурсів центральної частини Південно-Бузького екологічного коридору.

За результатами госпдоговірної теми:«Дослідження флори, фауни та їх оселищ ТОВ «Центр практичної екології» було здійснено оцінку впливу на біорізноманіття планової діяльності замовників для виробництва щебеню та щебеневої суміші на «Шматківському гранітному кар’єрі» (родовище гранітів та гнейсів), спрямовану на запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Зважаючи на потребу інтеграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній простір науково-педагогічними працівниками здійснюється ще один напрям інноваційних наукових розробок, які формуються в процесі запровадження в освітній процес закладів вищої освіти, загальної середньої освіти науково-технічних досягнень, новітніх технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах інтеграційного характеру.

Зокрема, науково-педагогічними працівниками факультету виконуються наукові дослідження за темою: «Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки». На всіх кафедрах за різними спеціальностями виконано ретроспективний аналіз означеної проблеми на різних етапах розвитку освіти й суспільства; охарактеризовано сучасний стан; розкрито сутність і зміст компетентності як інтегрального багаторівневого утворення в контексті освітніх змін й що найбільш цінно – розроблено систему навчально-методичного й програмно-інформаційного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів.

Здобутками науково-дослідницької роботи викладачів за останні роки стали монографії (більше 45), навчальні й навчально-методичні посібники (близько 40), публікації у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science (близько 60) та інших видах видавничої діяльності (близько 150).

При підтримці студентського наукового товариства проводиться науково-дослідна та науково-практична діяльність шляхом залучення студентів до самостійної або колективної наукової роботи, яка спрямована на задоволення творчих інтересів студентів факультету.

Наукова робота здобувачів освіти здійснюється й під час навчальних практик, що є родзинкою нашого факультету. Маршрути практик дуже різноманітні й охоплюють значну територію Правобережної України, Карпати, узбережжя Чорного та Азовського морів, Шацькі озера, долини річок Південний Буг, Дніпро, Придністер’я, заповідник Асканія-Нова, м. Умань та Уманський район.

Активна підтримка наших починань з боку Вченої ради університету, ректорату і особисто ректора Олександра Івановича Безлюдного створюють усі умови для повної реалізації науково обґрунтованих та соціально обумовлених досліджень науково-педагогічних працівників факультету природничої освіти та природокористування.

Разом з тим, маючи певні проєкти, які можна було б реалізувати командою нашого факультету спільно з такими ж командами інших університетів, спрямувавши на досягнення результатів і мети, ми сподіваємося на партнерство, як двосторонній рух, у вигляді підтримки реалізації цих проєктів через гранти, донорські організації, фонди, різноманітні програми.


Наверх