ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Напрям підготовки: 8.04010401 Географія

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010401 Географія*. Спеціалізація: біологія

 1. 1.    Кваліфікація, що присвоюється

Географ. Викладач географії. Викладач біології

 1. 2.    Рівень кваліфікації

Магістр  на базі повної вищої освіти

 1. 3.    Спеціальні вимоги до зарахування

Зарахування проводиться на підставі результатів екзаменів з профілюючої дисципліни (додаткових екзаменів для вступу з інших напрямів підготовки)  та іноземної мови

 1. 4.    Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Повна вища освіта

 1. 5.    Профіль програми

Протягом навчання в магістратурі магістрант повинен оволодіти сучасними основами географічної науки та методами географічних досліджень. Студент має пройти фундаментальну (базову) підготовку, яка включає засвоєння основ педагогіки і психології вищої школи, методології та методів наукових досліджень, комп’ютерних інформаційних технологій в науковій і педагогічній діяльності, поглибити знання з філософії та іноземної мови, отримати більш глибокі теоретико-методологічні знання з географічної галузі знань.

Фахова підготовка магістра географії ґрунтується на вивченні методики викладання географії та біології у вищій школі, географії глобалізацій них процесів, проблем соціально-економічного розвитку регіонів України, міжнародного туризму та туристичних регіонів України, геофізики та геохімії ландшафтів, історії розвитку географії, регіонального геолого-геоморфологічного аналізу, ретроспективної географії з основами етнографії, основ палеогеографії та геоекономіки.

Ключові результати навчання

Знання з предметної області

Історія розвитку географії та біологічної науки в Україні.

Фізичні процеси, що відбуваються в ландшафтних комплексах та методики їх вивчення.

Методологія дослідження рівня соціально-економічного розвитку регіонів та якості життя населення. Принципи, критерії та схеми регіоналізації та адміністративно-територіального устрою. Сучасний стан, проблеми, а також перспективи розвитку регіонів різних рангів у розрізі природно-ресурсного, демографічного та виробничого потенціалу. Основні регіональні проблеми, ймовірні шляхи їх ефективного вирішення та перспективи регіонального розвитку.

Просторова організація політики певного суспільства. Основні класифікації державних кордонів. Сучасна політична карта світу. Групування та типологія країн за якісними та кількісними показниками. Суверенні держави та найважливіші міжнародні організації. Основи електоральної географії. Україна в сучасному геополітичному просторі.

Природно-географічні основи туристичної діяльності. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного та міжнародного туризму. Класифікація видів міжнародного туризму. Географія світових і вітчизняних потоків. Номенклатура туристичних ресурсів. Туристично-ресурсний потенціал у розрізі регіонів України, особливості розміщення туристичної інфраструктури, туристичні ринки, види туристичних послуг та критерії формування туристичних ресурсів, законодавчі і нормативно-правові основи функціонування міжнародного туризму.

Біологія індивідуального розвитку організмів. Молекулярна та медична генетика. Особливості видового складу вищих водних рослин. Специфіка та алелопатичні властивості ароматичних рослин. Фізіологія стійкості рослин. Фітоценологічні властивості рослин України. Видовий склад та ареали птахів України та світу. Біологічні аспекти взаємодії та поведінки живих організмів.

Когнітивні уміння та навички з предметної області

Володіння методами, методичними прийомами, досвідом застосування засобів і форм організації навчання географії та біології у вищій школі.

Вміння планувати навчально-пізнавальну діяльність студентів на заняттях з географічних і біологічних дисциплін, складати плани лекцій, проектувати заняття різних типів та гурткову роботу.

Здатність формувати мету та завдання занять, визначати їх зміст та методичний апарат, проводити аналіз та самоаналіз занять

Спроможність здійснювати виховну функцію в навчальному та поза навчальному процесах.

Практичні навички з предметної області

Навички аналізу економічного розвитку регіонів за сукупністю показників та порівняльного аналізу господарських функцій регіонів за їх основними економічними показниками.

Вміння виявляти закономірності просторової диференціації натуральних і антропогенних ландшафтних комплексів, фонові геохімічні функції природних компонентів; виконувати оцінку геохімічних і геофізичних властивостей ландшафтних комплексів різних таксономічних рівнів.

Здійснювати порівняльний аналіз особливостей формування і морфології державної території країн різних регіонів: категорію і властивості геополітичного положення та його оцінку щодо України та інших країн.

Вміння визначати місце туристичної галузі в світовій економіці, її вплив на національну економіку і взаємозв’язок з іншими галузями; розробляти туристично-географічні маршрути, здійснювати аналітичні узагальнення і прогнозні оцінки щодо різних аспектів туристичної діяльності;

Здійснювати оцінку стану навколишнього середовища міст; складати плани відповідних заходів відновлення та поліпшення природних і антропогенних систем у містах світу та України.

Вміння використовувати біологічні методи досліджень з метою моніторингу стійкості індивідуальних організмів та екосистем до антропогенних навантажень.

Загальні уміння та навички

Вміння на практиці застосовувати принципи наукової організації праці.

Володіння передовими методами управління трудовим колективом.

Володіння навичками суспільно-виховної роботи у студентських колективах.

Вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері.

Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

 1. 6.    Професійні профілі випускників з прикладами

Випускник магістратури – це фахівець з більш глибокою фундаментальною та професійно-практичною підготовкою у галузі географії, який може успішно працювати на посаді викладача географії у загальних закладах освіти (загальноосвітні школи, гімназії та ліцеї з поглибленим вивченням географічних дисциплін), у навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації, в наукових та науково-дослідницьких установах навчатися в аспірантурі або самостійно займатися науковою діяльністю.

Магістр підготовлений для викладацької, наукової, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-управлінської діяльності в системі освіти і науки України відповідно до отриманої спеціальності.

Підготовка магістра здійснюється для викладання географії і біології у загальноосвітніх та спеціальних школах, ведення наукової та дослідницької роботи в наукових та науково-дослідницьких установах на основі сучасних досягнень науки та педагогічної теорії і практики.

Магістр може бути залучений до роботи в навчальних закладах II-IV рівнів акредитації, наукових і методичних установах на посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з вищою освітою типових номенклатурних посад.

 1. 7.    Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Географія». Спеціалізація: біологія має можливість продовжити навчання в аспірантурі

 1. 8.    Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (2015 р.)

 1. 9.    Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів, захист магістерської наукової роботи

10. Форма навчання

Денна, заочна

11. Директор програми

Доктор педагогічних наук, професор Браславська Оксана Володимирівна

Структурно-логічна схема підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
за напрямом підготовки 8.04010401 Географія

Опис окремих одиниць курсу

Код модуля Назва дисциплін
ФС_8_1.01_3 Філософія освіти
ІМ_8_1.02_5 Ділова іноземна мова
ПОМ_8_1.03_3 Педагогіка вищої школи
П_8_1.04_3 Психологія вищої школи
УЛУМН _8_1.05._3 Академічна риторика
ТТДОПБЖД_8_1.06_3 Цивільний захист та охорона праці в галузі
ПОМ_8_1.07_3 Креативні технології навчання у ВНЗ
ГМН_8_1.08_4 Методика викладання географії у вищих навчальних закладах
ГМН_8_1.09_3 Географія глобалізаційних процесів
ГМН_8_1.10_3 Геофізика і геохімія ландшафтів
ГМН_8_2.01_3 Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз
ГМH_8_2.02_4 Міжнародний туризм та туристичні ресурси України
ГМН_8_2.03_3 Ретроспективна географія з основами етнографії
ГМН_8_2.04_3 Основи палеогеографії
ГМН_8_2.05_4 Геоекономіка
ГМН_8_2.06_4 Історія географії
ГМН_8_2.07_3 Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України
БМН_8_3.1.01_3 Флора вищих водних рослин
БМН_8_3.1.02_3 Алелопатія
БМН_8_3.1.03_3 Основи етології
БМН_8_3.1.04_3 Методика викладання біології у вищих навчальних закладах
БМН_8_3.1.05_3 Медична генетика
БМН_8_3.1.06_3 Орнітологія

 


Наверх